TWL

Alex Rawlins

AlexRawlinsPic 1 v2

Wedi'i eni a'i fagu yng Ngorllewin Sussex, Lloegr — dewisodd Cymrawd Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru, Alex Rawlins, astudio yng Nghymru ar ôl ymweld ag Ysgol Ddeintyddol Prifysgol Caerdydd. Daeth o hyd i gymuned hynod groesawgar yng Nghaerdydd, yn broffesiynol ac yn bersonol. Mwynhaodd ei hamser yn astudio yng Nghymru gymaint, penderfynodd Alex symud a byw yma yn barhaol gyda'i chariad, gan eu bod am fanteisio'n llawn ar yr holl gyfleoedd gwahanol sydd ar gael ar garreg eu drws.

Mae hi'n esbonio:

“Enillodd Cymru fi drosodd. Roeddwn wedi bod yn edrych ar Fryste a Llundain o'r blaen, ond fe ddes i ddiwrnod agored Prifysgol Caerdydd ac roedd rhywbeth ynglŷn â pha mor groesawgar oedd pobl; roeddwn i'n gallu gweld fy hun yn byw yma ac yn gwneud ffrindiau. Roeddwn hefyd yn hoffi faint o amrywiaeth sydd yn Ne Cymru; gallwn wneud yr holl weithgareddau rwy'n eu mwynhau, hyd yn oed dysgu i eirafyrddio ar lethr sgïo sych.

“Ar ôl graddio, dewisais Lanilltud Fawr, tref fach rhwng Caerdydd ac Abertawe, ar gyfer fy mlwyddyn hyfforddiant sylfaen. Mae'n lle hardd yn agos at y traeth, gyda chymuned fach braf. Roedd hyn yn fy ngalluogi i ddod i adnabod fy nghleifion ar lefel fwy personol.

“Roedd fy Ngoruchwyliwr Addysgol wedi'i leoli yn yr un adeilad, felly os oeddwn i byth yn ansicr o unrhyw beth roeddent wrth law i'm helpu a'm harwain. Roedd hyn yn ffordd wych o drosglwyddo o brifysgol i ymarfer; roedd gen i bob amser y rhwyd ddiogelwch honno o wybod bod rhywun ar gael i ateb unrhyw gwestiynau.

“Unwaith yr wythnos, cawsom ddiwrnod astudio mewn grwpiau bach. Helpodd hyn i feithrin perthnasoedd a chyfeillgarwch gyda hyfforddeion eraill, a oedd yn gallu rhannu eu profiadau a'u cyngor.

“Yn dilyn fy mlwyddyn hyfforddiant sylfaen, dychwelais i Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd lle'r oeddwn wedi ymgymryd â lleoliad gwaith yn ystod fy 4edd flwyddyn. Roedd yn amgylchedd mor gefnogol; roeddwn i'n teimlo'n gyffyrddus yn ymgymryd â llawer o fathau newydd o achosion, fel biopsïau, o dan arweiniad y tîm.

“Mae'r adran yn cynnwys Ysbyty'r Grange yng Nghwmbrân, gan ofalu am gleifion y mae angen eu gweld yn yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys, gan gynnwys y tu allan i oriau arferol. Mae swyddi mewn gwaith yr ên a’r wyneb yn ffordd wych o ddod i adnabod hyfforddeion eraill y tu allan i ddeintyddiaeth. Fe wnes i ymwneud a lle bwyta’r Meddygon Iau a gwneud sawl ffrind newydd mewn proffesiynau eraill, yn enwedig meddygaeth, yr wyf yn dal i fod yn agos â nhw.

“Roedd gen i ddiddordeb mawr mewn llawfeddygaeth a chefais swydd hyfforddiant craidd deintyddol wedi'i recriwtio'n lleol ar gyfer llawfeddygaeth y geg yn Ysbyty'r Tywysog Siarl. Roedd y safon hyfforddi yn ardderchog ac roeddwn wedi elwa o ddysgu gan lawfeddygon geneuol profiadol iawn, a gefnogodd fi i ddilyn fy swydd bresennol: Cymrawd Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru

“Mae'r swydd hon yn wahanol iawn: Rwy'n chwilfrydig ynghylch sut mae gofal iechyd yn gweithio ar lefel ehangach. Mae gweithio i AaGIC yn rhoi cyfle i mi brofi pethau ar lefel genedlaethol a gweld sut mae systemau'n cael eu rhedeg. Rwyf hefyd yn gallu cyfrannu a gwneud gwahaniaeth. Roeddwn am gadw'r elfen ymarferol o ddeintyddiaeth ac roeddwn yn ffodus i gael cynnig rhaniad 80:20, gyda 20% o'm hamser yn gweithio ym maes Llawfeddygaeth y Geg.

“Rhywbeth rwy'n ei werthfawrogi'n fawr am ddeintyddiaeth yng Nghymru yw bod pawb yn adnabod pawb. Mae'r rhwydweithiau'n gryf ac mae pobl yn hael iawn gyda'u hamser. Mae uwch gydweithwyr bob amser yn ceisio codi clinigwyr ifanc a rhoi cyfle iddynt brofi eu hunain. Mae hyn wedi fy ngalluogi i roi prosiectau allweddol ar waith

“I unrhyw un sy'n ystyried newid yn eu bywyd, byddwn yn dweud yn bendant yn meddwl am Gymru. Rydw i wir wedi mwynhau fy amser yma ac mae llawer o gyfleoedd gwych. Mae'r arfer o ddeintyddiaeth yn debyg yn unrhyw le yn y DU, ond ni ellir curo ansawdd bywyd yma mewn gwirionedd. Mae teulu fy nghariad wedi ein clywed yn canmol Cymru gymaint, fe wnaethant hyd yn oed symud yma hefyd yn 2021!”

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis