TWL

Julie Nash

JulieNashPic

Ganed Julie yng Nghaergrawnt, Lloegr, a symudodd i Gaerdydd, Cymru yn 18 oed i astudio deintyddiaeth. Ar ôl 5 mlynedd, cymhwysodd gyda BDS mewn llawfeddygaeth ddeintyddol. Ar ôl graddio, dewisodd aros yn Ne Cymru i gwblhau ei hyfforddiant sylfaen ddeintyddol, ac yna dewisodd wneud dwy flynedd arall o hyfforddiant fel Hyfforddai Craidd Deintyddol (DCT). Roedd hyn yn cynnwys amser yn y Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol, lle mae hi bellach yn gweithio’n llawn amser ac yn bwriadu parhau â’i gyrfa.

Mae hi'n esbonio:

“Roedd yn benderfyniad hawdd i aros yng Nghymru yn dilyn fy astudiaethau. Fe wnes i wir fwynhau byw yng Nghaerdydd tra roeddwn yn fyfyriwr, gan ei bod yn brifddinas gyda llawer yn digwydd, ond mae hefyd yn hawdd dianc o'r ddinas i lefydd fel Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog pan fyddwch chi eisiau. Mae cymaint i'w wneud a llefydd gwych i'w harchwilio.

“Rwyf wrth fy modd yn gweithio yng Nghymru; mae yna ymdeimlad gwych o gymuned, ac mae pawb rydw i wedi gweithio gyda nhw eisiau helpu ei gilydd. O fewn y gymuned ddeintyddol, gall deimlo bod pawb yn adnabod ei gilydd, ac mae hynny i’w groesawu, gan fod hyn yn creu rhwydwaith cefnogol o bobl, gyda llawer o wahanol sgiliau, profiad a gwybodaeth. O ran datblygiad proffesiynol parhaus, cynhelir llawer o gynadleddau a chyfleoedd dysgu yng Nghymru bob blwyddyn, sy’n caniatáu ichi gwrdd ag eraill yn y proffesiwn, sy’n wych.

“Mae fy ngyrfa hyd yn hyn wedi bod yn werth chweil gan fy mod wedi dod o hyd i’r hyn rwyf wrth fy modd yn ei wneud, sef trin y rhai sydd â phryder deintyddol ac anghenion ychwanegol. Mae gallu bod yn rhan o daith claf i oresgyn eu hofnau a gweld pa mor bell maen nhw'n dod yn anhygoel, does dim byd yn curo'r teimlad eich bod chi'n dod i wybod eich bod chi'n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

“Rwyf ar hyn o bryd yn ysgrifennu papur ar unigolion ag anhwylder cydsymud datblygiadol (DCD), a elwir fel arall yn ddyspracsia - rhywbeth yr wyf yn angerddol amdano. Mae lledaenu ymwybyddiaeth yn bwysig i mi, gan fod gan fy mrawd DCD, ac nid yw bob amser yn cael ei ddeall yn dda er bod gan hyd at 5-15% o'r boblogaeth y cyflwr.

“Mae gan Gymru hefyd rwydweithiau deintyddol croesawgar iawn – rwy’n adnabod llawer o weithwyr deintyddol proffesiynol yma, ac mae’n dda cael cymuned o’ch cwmpas sy’n gallu rhoi cyngor a chymorth i chi, gan fod Deintyddiaeth yn gallu bod yn broffesiwn cymhleth.

“Rwy’n mwynhau byw yng Nghymru yn fawr gan fod cymaint i’w wneud pan nad wyf yn gweithio. Rwy'n mwynhau bwyta allan gyda ffrindiau mewn bwytai anhygoel, a mynd i gerdded yn Eryri a’r Bannau Brycheiniog. Mae yna hefyd lawer o gestyll hanesyddol i’w harchwilio, llawer o gyngherddau yng Nghaerdydd a bob amser rhywbeth hwyliog a chyffrous yn digwydd!”

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis