TWL

Julie Nash

JulieNashPic

Ar ol graddio, penderfynnodd Julie aros yng Nghymru ar gyfer hyfforddiant pellach gan ei bod hi wedi mwynhau byw yng Nghaerdydd yn arw ac wedi gwneud nifer o ffrindiau yma yn ystod ei amser fel myfyriwr. Roedd Julie yn gweld Caerdydd fel lleoliad delfrydol i fyw fel oedolyn ifanc, gan ei bod hi’n brifddinas fywiog sy’n cynnal nifer o ddigwyddiadau a pherfformiadau, ond hefyd mae hi ddigon agos i ddianc tuag at olygfeydd deniadol y Bannau Brycheiniog a’r ardaloedd arfordirol cyfagos. Mae yno nifer o weithgareddau i gymryd rhan ynddynt a nifer o lefydd i archwilio ar benwythnosau rhydd. Dim ond wedi dechrau fforio Cymru mae Julie a dyma pam mae hi a’i phartner wedi penderfynu setlo yma.”

Mae hi'n esbonio:

“Mae ymdeimlad gwych o gymuned ac awydd i helpu ei gilydd wrth weithio yn Ne Cymru, yn enwedig yn y trefi a'r pentrefi llai. Ar adegau, gall deimlo fel petai bawb yn adnabod ei gilydd, yn enwedig o fewn y maes deintyddol. Fodd bynnag, rwyf bob amser wedi gwerthfawrogi hyn gan ei fod wedi rhoi rhwydwaith cefnogol i mi o bobl sydd â setiau amrywiol o sgiliau, profiad, a gwybodaeth. Un o'r ffyrdd gorau i gyfarfod eraill o fewn y proffesiwn yw drwy gynadleddau lleol a chyfleoedd dysgu a gynhelir yng Nghymru bob blwyddyn. Mae'r rhain nid yn unig yn ddyddiau hwyliog a chofiadwy gydag unigolion o'r un anian ond hefyd yn gyfleoedd i geisio cymorth tuag at ddatblygiad proffesiynol a dilyniant gyrfa.

"Gwn fy mod yn ffodus iawn fy mod wedi dod o hyd i yrfa rwy'n ei charu ac yn dod o hyd i foddhad dros ben. Un o fy hoff rannau o fy swydd yn y Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol (CDS) yw trin y rhai sydd â gorbryder deintyddol ac anghenion ychwanegol. Mae gallu bod yn rhan o daith claf wrth oresgyn ei ofnau a gweld pa mor bell maen nhw'n dod yn anhygoel o dwymo'r galon. Does dim byd yn curo'r teimlad o wybod eich bod yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl. Rwyf hefyd yn ffodus i gael gweithio ochr yn ochr â thîm anhygoel gyda'r nod ar y cyd o wella iechyd deintyddol yng Nghymru a gwneud taith ddeintyddol ein cleifion yn un dymunol. Ar ben hynny, mae cael cefnogaeth yn y gwaith gan y rhai sydd wedi profi llwybrau hyfforddi tebyg wedi fy helpu'n sylweddol. Mae yna adegau pan mae angen cyngor neu anogaeth gan gyfoedion ac felly rydyn ni'n lwcus o gael rhwydweithiau deintyddol croesawgar a chefnogol o fewn Cymru.

"Y tu allan i waith bob dydd, rwy'n angerddol am ledaenu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth am anhwylder cydsymud datblygiadol (DCD), a elwir yn dyspracsia, o fewn y gymunedddeintyddol. Ar hyn o bryd rwyf wedi ysgrifennu un papur ac yn gobeithio cyhoeddi un arall ar y pwnc. Yn anffodus, camddeallir y cyflwr yn aml er y credir bod gan tua 5-15% o unigolion DCD.

"Yn ystod fy nghyfnod tu allan i ddeintyddiaeth, dwi wrth fy modd yn bwyta allan gyda ffrindiau mewn bwytai hyfryd a mynd am dro yn Eryri a’r Bannau Brycheiniog. Un o fy hoff lefydd i gerdded yw’r Mynydd Sugar Loaf; mae'n un o'r teithiau cerdded cyntaf wnes i gyda fy mhartner. Mae yna hefyd lawer o safleoedd hanesyddol i'w harchwilio gan gynnwys llawer o gestyll hardd yr ydym yn eu ticio'n araf fesul un. Mae llawer o gyngherddau'n digwydd yng Nghaerdydd hefyd, sy'n gwneud am nosweithiau allan difyr gyda ffrindiau a theulu. Hanner Marathon Caerdydd oedd un o ddiwrnodau gorau fy mywyd, sydd efallai'n ymddangos yn rhyfedd i rai, ond roedd yr awyrgylch yn anhygoel a ddim yn un i'w anghofio. Fyddwch chi byth yn ddiffygiol mewn rhywbeth hwyliog a chyffrous i'w wneud!”

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis