TWL

Owen Hughes

OwenProfilePic

Wedi’i eni’n wreiddiol yn Rhydychen, Lloegr, symudodd Owen a’i deulu i Drefynwy, Cymru pan oedd yn 8 ac mae’n dal i fyw yno heddiw. Daeth Owen o hyd i gymuned groesawgar yn Nhrefynwy, ac mae wedi manteisio ar y cyfleoedd sydd ar gael i ddatblygu ei nodau personol a phroffesiynol.  

Eglura Owen: 

Meddyliais gyntaf am yrfa mewn gofal iechyd, meddygaeth a bioleg fel plentyn ac yn gwybod ei fod yn rhywbeth yr oedd gennyf ddiddordeb mawr ynddo. Roedd gen i lawer o ffrindiau gyda rhieni a oedd yn y proffesiwn meddygol, a alluogodd i mi eu cysgodi a darganfod mwy am y maes cyffredinol. Un o'r bobl roeddwn i'n ei gysgodi oedd deintydd, roedd eu swydd o ddiddordeb mawr i mi gan ei fod yn gymysgedd rhwng meddygaeth a gwaith ymarferol.

"Ar ôl penderfynu canolbwyntio ar ddod yn ddeintydd, mynychais Brifysgol Coleg y Brenin am 5 mlynedd yn Llundain. Roeddwn i wastad wedi breuddwydio am fyw mewn dinas fawr ac wedi gweld y syniad o symud i Lundain yn hynod gyffrous, yn enwedig gan ei fod yn rhanbarth mor amlddiwylliannol. Gan fod Coleg y Brenin yn uchel ei barch, fel ysgol ddeintyddol a phrifysgol, roeddwn i wir eisiau gwthio fy hun i wneud cais i sefydliad mor fawreddog. 

"Gan fod fy mlwyddyn olaf yn Llundain yn y brifysgol yn ystod y pandemig COVID - fel y byddech yn ei ddisgwyl, ni chefais gymaint o brofiad clinigol yn y byd go iawn ag y byddwn wedi dymuno. Clywais wedyn gan ffrind a oedd wedi cwblhau ei DFT yng Nghymru ychydig flynyddoedd ynghynt, fod Cymru yn cynnig cyfleoedd hyfforddi ymarferol gwych. Roedd dychwelyd i Gymru hefyd yn golygu y byddwn yn gallu treulio mwy o amser gyda theulu a ffrindiau sy'n byw yno.

"Er ei bod yn arferol cwblhau eich hyfforddiant sylfaen mewn practis deintyddol cyffredinol, cwblheais fy DFT mewn Uned Addysgu Ddeintyddol bwrpasol ym Mhort Talbot yng Nghymru. Yno, roeddwn yn gallu gweithio dan oruchwylwyr cymwys lluosog, gan fy ngalluogi i gael profiad o sut beth yw bod yn ddeintydd mewn practis prysur wrth dal i gael cefnogaeth a goruchwyliaeth 1 i 1 gan dîm profiadol a sylwgar.

"Mae Cymru yn lle mor anhygoel i weithio a byw ynddo. Gan ei bod yn wlad lai, gallwch ddod i adnabod pobl a chymunedau cyfan. Mae fy ngoruchwylwyr wedi bod yn anhygoel ac wedi fy helpu i ddatblygu perthnasoedd proffesiynol a phersonol, lle gallaf ofyn cwestiynau a gofyn am help pan fydd ei angen arnaf. Mae'n teimlo eu bod wedi buddsoddi'n wirioneddol yn fy ngyrfa a'm dyfodol, sy'n gwneud gwahaniaeth mawr. Mae Cymru yn lle cyfeillgar iawn, ac rwy’n gweld bod pobl bob amser yn gwenu ac yn dweud, “diolch”, sydd ddim yn rhywbeth a brofais mewn gwirionedd pan oeddwn yn astudio yn Llundain. Yma gallaf ganolbwyntio'n wirioneddol ar yr hyn sydd angen i mi ei ddysgu a chanolbwyntio'n llawn ar y broses fwy. 

"Rwyf bellach yn ymgymryd â hyfforddiant craidd deintyddol mewn Llawfeddygaeth yr Ên a'r Wyneb / Llawdriniaeth y Geg yn Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd, sy’n cynnwys gweithio mewn adran Damweiniau ac Achosion Brys yn trin argyfyngau deintyddol ac wynebol. Roeddwn bob amser yn mwynhau llawdriniaeth y geg yn y brifysgol ac yn cael boddhad proffesiynol mawr wrth ddelio â sefyllfaoedd anodd, megis tynnu dannedd is yr effeithiwyd arnynt. I ddechrau dewisais wneud dim ond blwyddyn o hyfforddiant Genau'r Wyneb i gael mwy o brofiad o leoliadau ysbyty. Fodd bynnag, ers hynny rwyf wedi syrthio mewn cariad â'r gwaith newid bywyd y mae llawfeddygon OMFS yn ei wneud, sydd wedi fy ysbrydoli i'w ddilyn fel gyrfa bosibl.

"Rwy'n gobeithio gwneud cais i ysgol feddygol ar ddiwedd 2023 i astudio meddygaeth, gan yr hoffwn ddod yn Ymgynghorydd Geneuol a Genol-Wynebol ac i wneud hyn mae'n rhaid i chi gymhwyso mewn meddygaeth a deintyddiaeth. Gan edrych tua'r dyfodol, rwy'n meddwl ymhen 5 i 10 mlynedd yr hoffwn fod mewn hyfforddiant arbenigol ac ymhellach ymlaen ar fy llwybr gyrfa at fod yn Llawfeddyg yr Ên a’r Wyneb a’r Geg.

"Rwy'n bwriadu aros yng Nghymru oherwydd pa mor dda yw'r hyfforddiant a'r amgylchedd cyffredinol yma, mae cymaint o bobl a lleoedd gwych i'w gweld a'u profi yng Nghymru a gallaf fwynhau fy hobïau niferus. Mae gennyf ddiddordeb mewn cerddoriaeth a chanu, gan gynnwys perfformio fy hun, felly roedd dychwelyd i “wlad y gân” yn wefr i mi. Fe wnes i hyd yn oed gystadlu yn y sioe deledu 'The Voice' yn ôl yn 2021 yn ystod fy mlwyddyn olaf yn y brifysgol. Mae cymaint o wahanol agweddau ar y celfyddydau creadigol yng Nghymru y gallwch eu harchwilio. 

"Mae gan Gymru hefyd amrywiaeth eang o weithgareddau awyr agored a chwaraeon, fel rygbi, pêl-droed, beicio mynydd, bowldro a heicio. Fel rhywun sy’n caru rygbi, mae’n wych gweld cymaint o glybiau ar hyd a lled Cymru, gyda’r peth yn rhan fawr o ddiwylliant Cymru. 

"Os ydych yn dod o’r tu allan i Gymru, byddwn yn eich annog yn gryf i ystyried Cymru fel lle i ddod i hyfforddi a byw ynddo. Nid y buddion proffesiynol yn unig sy’n fonws wrth fyw a gweithio yng Nghymru. Gyda chostau byw a phrisiau tai yn codi i’r entrychion, gall Cymru gynnig nodau mwy fforddiadwy a chyraeddadwy i bobl sydd am fynd ar yr ysgol eiddo a dechrau teulu. Yn broffesiynol, fe welwch lawer o gyfleoedd, yn enwedig os ydych yn gynnar yn eich gyrfa gan eich bod yn cael cymaint o oruchwyliaeth."

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis