TWL

Emma Brierley

EmmaBrierleyHeadShot

Wedi ei magu yn Llantrisant - enillodd Emma Brierley radd meistr mewn Fferylliaeth o Brifysgol Caerdydd. Ar hyn o bryd mae’n gweithio fel Fferyllydd Arbenigol Arweiniol ar gyfer y Gwasanaeth Niwroddatblygiadol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, lle mae’n rhedeg clinig plant arbenigol, yn gwneud diagnosis cychwynnol ac yn arwain penderfyniadau triniaeth. 

Pam dewisais i fod yn fferyllydd 

"Tua'r amser roeddwn i'n dewis fy Lefel A ac yn meddwl tybed pa lwybr gyrfa y dylwn ei ddilyn; dywedodd ffrind i fy mrodyr wrthyf am gwrs fferylliaeth yr oedd yn ei astudio. Gan fod gen i gariad at wyddoniaeth a mathemateg, roedd dod yn fferyllydd yn ymddangos yn ffit dda i mi. Yna cofrestrais ym Mhrifysgol Caerdydd, lle astudiais fferylliaeth ar lefel gradd Meistr. Ar ôl graddio, bûm yn gweithio mewn fferyllfa gymunedol yn Keynsham, Bryste ar gyfer fy mlwyddyn hyfforddiant sylfaen. Gan fy mod yn awyddus i ddychwelyd adref i Gymru, neidiais ar y cyfle pan gefais gynnig swydd barhaol yng Nghaerdydd.  

"Am yr 16 mlynedd gyntaf, bûm yn gweithio mewn fferylliaeth gymunedol yn bennaf, lle rwyf wedi dal nifer o rolau - gan gynnwys fferyllydd a rheolwr siop/ardal. Yn 2009, cwblheais y cwrs trosi i ddod yn Ragnodwr annibynnol a theimlais fod hyn yn allweddol i’m dilyniant gyrfa yn y dyfodol, gan ei fod wedi fy ngalluogi i gael mynediad at fwy o gyfleoedd. 

 

"Yn 2015, daeth cydweithiwr ataf i ofyn a fyddai gennyf ddiddordeb mewn cyflenwi dros gyfnod mamolaeth yn y Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS). Am y 4 blynedd nesaf mwynheais amrywiaeth/ysgogiad 'gyrfa bortffolio' yn gweithio'n rhan-amser i fferyllfa stryd fawr ac yn rhan-amser i CAMHS. Yn 2019, roedd cyllid wedi dod ar gael i mi ymgymryd â rôl newydd o fewn y Gwasanaeth Niwroddatblygiadol fel aelod parhaol o’r tîm.  

"Pe bai rhywun wedi dweud wrtha i ar ddechrau fy ngyrfa beth fyddwn i’n ei wneud yn 40 oed, dwi’n meddwl y byddwn i wedi cael sioc, ond hefyd yn gyffrous iawn. Rwyf bob amser wedi bod yn awyddus i symud ymlaen yn fy ngyrfa a chwilio am y cam nesaf, felly byddai gwybod beth oedd y dyfodol wedi bod yn gyffrous iawn.  Rwy’n hoffi meddwl y byddwn wedi credu ei fod yn bosibl, gan fod fferylliaeth yn esblygu’n barhaus ac wedi newid yn aruthrol yn ystod fy ngyrfa. 

"Gan fod fy rôl yn CAMHS wedi'i seilio'n helaeth ar ragnodi rheolaidd, dechreuais feithrin diddordeb cryf mewn ADHD. Clywais am fferyllydd yng Nghaerlŷr a oedd yn rhedeg ei glinigau ADHD ei hun, felly es at fy Arweinydd Clinigol i weld a oedd yn rhywbeth y gallem roi cynnig arno hefyd. Er mawr lawenydd i mi, dywedodd ie. Buom yn gweithio'n dda gyda'n gilydd fel tîm aml-broffesiynol, gan barchu set sgiliau ein gilydd, gyda'r achosion clinigol yn cael eu dyrannu yn ôl pwy allai ddarparu gofal orau. Yna dechreuais redeg fy nghlinigau ADHD llwyddiannus fy hun, a arweiniodd at y cyfle i ymuno â'r gwasanaeth Niwroddatblygiadol ychydig flynyddoedd yn ddiweddarach. 

 

"Ar ôl dilyn hyfforddiant Amserlen Arsylwi Diagnostig Awtistiaeth (ADOS), gallaf nawr gwblhau asesiadau a chefnogi diagnosis ar gyfer plant ag Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) posibl. Rwyf hefyd yn rhedeg clinigau meddyginiaeth ADHD ac yn gweithredu fel goruchwyliwr clinigol nid yn unig i fferyllwyr dan hyfforddiant, ond hefyd i nyrsys sy'n hyfforddi i fod yn ragnodwyr ar gyfer ADHD. 

"Rwy'n caru fy rôl, gan fod gweithio mewn clinig yn teimlo'n iawn i mi. Rwy'n teimlo'n hyderus, yn cael fy nghefnogi ac wedi cael cyfleoedd i gyflawni fy ngorau. Mae bod yn rhan o dîm amlddisgyblaethol hefyd yn wych, gan fod pob person rwy’n gweithio gyda nhw yn dod â safbwynt proffesiynol gwahanol. Dysgais gymaint yn ystod y cyfnod hwn, ond mewn fferylliaeth gymunedol, roedd yn rhaid i mi ddysgu bod yn fwy annibynnol a chymryd cyfrifoldeb am benderfyniadau clinigol o fewn cwmpas fy ymarfer. Wrth ddelio ag achosion mwy cymhleth ac arbenigol, cael gweithwyr proffesiynol eraill o'm cwmpas a chyfarfodydd tîm rheolaidd yw'r union beth sydd ei angen arnaf. 

"Wrth feddwl dros y blynyddoedd diwethaf (yn enwedig yn ystod fy amser gyda CAMHS); unwaith i mi osod fy ffocws ar ADHD, roeddwn yn gallu creu a datblygu cyfleoedd pellach. Wrth weithio yng Nghymru, cefais fy nghefnogi a’m hannog i symud ymlaen gyda fy ngyrfa a helpais i ddatblygu’n broffesiynol ac yn bersonol dros y blynyddoedd. Mae’r gofal rwy’n ei ddarparu i gleifion a theuluoedd wedi gwella o ganlyniad i fy natblygiad ac wedi fy ngalluogi i deimlo’n hyderus yn fy newisiadau. Mae diolch yn fawr iawn i Arweinydd Clinigol CAMHS a’r tîm ehangach, a gefnogodd fi ar hyd fy nhaith.

 

"Mae Cymru yn genedl hardd ac yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo. Mae gennym gymaint o fannau agored hyfryd ar garreg ein drws. Rwy'n hoffi'r ffaith mai dim ond 30 munud y mae'n ei gymryd i mi deithio i'r brifddinas neu'r traeth - yn dibynnu ar fy hwyliau! Nid yw Cymru'n wlad fawr, ond os yw'n well gennych chi'r ffordd o fyw dinas neu wlad, mae'r cyfleoedd yno. Does gen i ddim cynlluniau i adael!"

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis