TWL

Jordan Morris

JordanMorris2

Mae Cymoedd De Cymru wedi bod yn gartref i Jordan erioed, gan mai yno y cafodd ei magu a lle mae ei theulu'n byw. Penderfynodd ar ddyfodol mewn fferylliaeth ar ôl i'w thad ei hargyhoeddi y byddai'n yrfa werth chweil. Fel y rhan fwyaf o bobl, tybiodd Jordan mai fferyllfa gymunedol oedd unig lwybr fferyllydd. Yna daeth i wybod pa mor anghywir oedd hi!

Dywed Jordan: 

"Dechreuais ymddiddori mewn fferylliaeth yn gyntaf diolch i fy nhad, a oedd yn nyrs mewn ysbyty lleol a threfnodd i mi fynd i'w hadran fferylliaeth ar gyfer fy mhrofiad gwaith. Yn ystod y cyfnod hwnnw, ymwelais hefyd â'r uned aseptig a dyna le gwelais fy llwybr gyrfa o'r pwynt hwnnw ymlaen. 

"Symudais i ffwrdd i astudio gradd Meistr mewn Fferylliaeth ym Mhrifysgol Aston yn Birmingham, lle cefais amser gwych a gwneud ffrindiau gydol oes anhygoel, ond nid oedd byth yn 'gartref'.

"Ar ôl graddio symudais yn ôl i Gymru a dechrau gweithio yn fy ysbyty cyffredinol dosbarth lleol i ennill fy nghymhwyster cofrestru. Arhosais yn yr ysbyty hwn i gwblhau cymhwyster Sylfaen Ôl-gofrestru, a oedd yn ddiploma clinigol mewn fferylliaeth bryd hynny, ac i ymgymryd â rôl fferyllydd cylchdro hefyd. Roeddwn wrth fy modd yn gweithio yno gan fod pawb mor gyfeillgar a chroesawgar ac mae'r cleifion mor ddiolchgar am y gofal y mae'r GIG yn ei ddarparu iddynt. Rwy'n gweld bod Cymru yn cael ei gyrru gan y gymuned ac nad oes unman yn y byd yn debyg iddi.

"Ers hynny rwyf wedi arbenigo mewn gwasanaethau oncoleg ac aseptig, gan fod gen i ddiddordeb yn y maes penodol hwnnw ac oherwydd i mi golli fy nhad i ganser. Oherwydd y gofal anhygoel a dderbyniodd a'r newidiadau mewn opsiynau triniaeth, roeddwn am roi rhywbeth yn ôl i'r ysbyty a'r gymuned a ofalodd amdano yn ystod y cyfnod hwn. Mae'r opsiynau triniaeth ar gyfer gofal canser yn tyfu'n esbonyddol ac mae hyn yn fy nghyfareddu. Ffactor arall sy'n arbennig i Gymru yn fy marn i yw'r cysylltiadau a ddatblygwyd rhwng y ganolfan geneteg (AWMGS - Cancer Genetics Service (medicalgenomicswales.co.uk) ac yr ysbyty canser.

"Rwyf bellach yn rhagnodwr annibynnol ym maes canser yr ysgyfaint, sy'n fy ngalluogi i ddarparu gofal, tosturi a'r triniaethau mwyaf diweddar i gleifion. Mae defnyddio'r wybodaeth glinigol a ddatblygwyd yn ystod fy ngyrfa i effeithio'n uniongyrchol ar ofal cleifion yn rhan mor foddhaus o'm swydd, ac yn rhywbeth y byddwn yn annog unrhyw fferyllydd i ymgymryd â'r hyfforddiant ar ei gyfer.

"Rwyf hefyd bellach wedi symud i rôl addysg a hyfforddiant. Mae cael llaw i ddatblygu'r fferyllwyr a fydd yn arwain y gwasanaethau yn y dyfodol yn gyffrous i mi — gan sicrhau bod fy ngwybodaeth a'm sgiliau'n cael eu trosglwyddo i'r genhedlaeth nesaf.

"Mae Cymru yn le sy'n agos iawn at fy nghalon. Mae'n fy helpu i dyfu a datblygu fy hobïau a'm diddordebau fel padlfyrddio, ac rwyf hyd yn oed wedi rhedeg hanner marathon. Mae tirwedd Cymru yn cynnig golygfeydd perffaith ar gyfer fy hobïau, er nad yw fy nghoesau bob amser yn gwerthfawrogi'r bryniau!

"Mae gan Gymru hefyd ddigon o lefydd i gerdded fy nghŵn, mwynhau cefn gwlad neu ymweld â dinasoedd prysur. Er mai fy hoff un yw'r arfordir erioed, gan fod gan Gymru filltiroedd a milltiroedd o draethau trawiadol i'w harchwilio, gyda digon o fywyd gwyllt i'w weld."

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis