TWL

Ashly Jose

AshlyProfilePic v3

Ganwyd a magwyd Ashly yn Kerala, India. Cwblhaodd ei Gradd Nyrsio ym Mhrifysgol Kerala yn 2015 lle treuliodd 2 flynedd, cyn symud i Gymru yn 2017. Gan fod ei mam yn nyrs, roedd yn ddilyniant naturiol i Ashly ei dilyn i'r proffesiwn. Fodd bynnag, teimlai nad oedd ei chyfleoedd gyrfaol yn cael eu bodloni a'u bod yn cyfyngu ar ei hawydd i symud ymlaen. Dilynodd ei breuddwydion o weithio mewn gwlad arall a symud i Gymru, lle mae bellach yn cyflawni ei huchelgeisiau nyrsio. 

Ysgrifennai Ashly: 

“Ar hyn o bryd rwy'n gweithio yn Ysbyty'r Tywysog Siarl ym Merthyr Tudful, De Cymru lle rwy'n gofalu am yr henoed ar ward acíwt. Yma, rwy'n ymgymryd â gwaith sifft ac yn gyfrifol am y maes clinigol, gyda chyfrifoldeb dros yr holl gleifion, tra hefyd yn rhyngweithio â llawer o weithwyr gofal iechyd proffesiynol gan gynnwys gweithwyr cymdeithasol, therapyddion galwedigaethol a ffisios, i sicrhau bod y gofal gorau yn cael ei gyflawni. Rwy'n obeithiol y byddaf yn fuan yn gallu cyflawni fy nod gyrfaol mawr a gwneud cais am swydd band 6, fel Ymarferydd Nyrsio. Mae'r Bwrdd Iechyd rwy'n gweithio iddo yn hynod gefnogol ac mae hyd yn oed yn ein helpu i gyflawni'r cymwysterau angenrheidiol i gael nod arbenigol, sy'n beth mor wych i'w gael. Rwyf wedi cael cyfle i wneud cymaint yma, fel na fyddwn wedi cael cyfle i wneud fel arall. 

“Mae'r cyfleoedd ar gyfer twf proffesiynol yn rhywbeth rwy'n ei werthfawrogi'n fawr. Yn GIG Cymru, mae'r rheolwyr a phawb ar y tîm yn eich annog i symud ymlaen a rhoi'r holl help, hyder ac arweiniad y gallech fod eu hangen arnoch. 

“Mae heriau wedi bod wrth gwrs, yn enwedig yn ystod pandemig Covid gan ei fod yn gyfnod pryderus iawn. Roedd fy nheulu yn bryderus ac eisiau i mi ddychwelyd i India. Ond rwy'n falch o ddweud fy mod wedi aros gyda fy nghleifion yn ystod y cyfnod anodd, llawn straen hwn ac wedi darparu'r driniaeth broffesiynol briodol oedd ei hangen, gan helpu llawer o gleifion a oedd yn sâl. 

“Doeddwn i erioed wedi clywed am Gymru cyn i mi symud yma ac roeddwn i'n meddwl mai Lloegr yn unig oedd y DU. Ond ar ôl i mi fynychu cyfweliad, mi wnes i ymchwilio i mewn i Gymru ar Google a darganfod pa mor anhygoel yw hi. Gwelais sut le diogel, croesawgar a hardd ydoedd. Byddai'n rhaid i mi ddweud fy mod yn credu mai dod i Gymru oedd y penderfyniad gorau i mi ei wneud erioed yn fy mywyd. 

“Nid dim ond y golygfeydd a'r hanes anhygoel yr oeddwn yn eu caru, ond hefyd pa mor groesawgar a chyfeillgar y mae pawb wedi bod. Pan gyrhaeddais gyntaf, cefais “addysgwr nyrsio” a ddangosodd i ni ble i brynu nwyddau, sut i sefydlu cyfrifon banc a hyd yn oed drefnu llety staff. Roedd pawb ar y tîm mor gefnogol a charedig - nid yn broffesiynol yn unig, ond yn bersonol hefyd. 

“Ar hyn o bryd rwy'n byw mewn tref o'r enw Merthyr Tudful, sy'n lle braf iawn. Y peth gwych am Gymru yw nad yw mor orlawn â rhannau eraill o'r DU. Rwy'n mwynhau'r lleoedd tawel rydw i'n cael eu profi yn fawr. Rwyf hefyd wrth fy modd yn teithio ac wedi ymweld â rhai ardaloedd prydferth yng Nghymru fel Dinbych-y-pysgod a Chaerdydd. Mae cymaint o amrywiaeth o fywyd yma, p'un a ydych chi'n mwynhau byw mewn dinas fodern neu fynd allan ym myd natur, mae gan Gymru bopeth! 

“Er bod yr argyfwng costau byw yn rhywbeth sy'n effeithio ar bawb, mae byw yng Nghymru yn costio llawer llai nag o'i gymharu â rhannau eraill o'r DU, yn enwedig wrth edrych ar gost rhentu a phrynu eich cartref eich hun. Rwyf wedi ei chael hi'n llawer haws setlo i lawr yng Nghymru a gwneud fy nghartref fy hun ar gyfer fy nheulu a'm plant. Mae gen i lawer o ffrindiau sy'n gweithio mewn rhannau eraill o'r DU sy'n dioddef costau a threuliau uchel. Ar ôl siarad â fy ffrindiau nyrsio, mae llawer ohonyn nhw bellach yn bwriadu symud i Gymru oherwydd gall eu cyflog fynd lawer ymhellach yma, a fydd yn caniatáu iddyn nhw fwynhau'r math o fywyd maen nhw'n ei haeddu. 

“Rwyf hefyd wedi siarad â llawer o fy ffrindiau yn ôl yn Kerala, gan drosglwyddo fy ngwybodaeth leol am ysbytai Cymru a gwahanol ardaloedd Cymru. Mae llawer ohonynt wedi mynychu'r un  

cyfweliad wnes i ac yn edrych ymlaen at ddod yma! Rwyf wir yn credu, os oes unrhyw un yn bwriadu symud i'r DU, mai Cymru yw'r dewis gorau — p'un a ydych yn mynd i ddod â'ch teulu drosodd gyda chi neu'n bwriadu dechrau teulu ar ôl symud yma, Cymru yw'r lle gorau i wneud hynny, tra hefyd yn mwynhau cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith.” 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis