TWL

Kirsty Pomeroy

Mae Kirsty Pomeroy yn Nyrs Practis o Dde Cymru. Ar ôl symud yn ôl i Gymru o Cyprus i fod yn nes at ei theulu, mae’n parhau i ddatblygu ei sgiliau yn y wlad y mae’n ei charu.

Mae hi'n esbonio:

“Rwy’n dod yn wreiddiol o Dde Cymru a phenderfynais gwblhau fy rhaglen nyrsio cyn cofrestru yno hefyd oherwydd roeddwn yn gwybod bod GIG Cymru yn cynnig cyfleoedd dysgu gydol oes. Ar ôl cymhwyso yn 2012, fe wnes i ddewis symud i Cyprus a gweithio fel nyrs yn y Weinyddiaeth Amddiffyn. Penderfynodd fy ngŵr a minnau symud yn ôl i Gymru dair blynedd yn ddiweddarach i setlo i lawr, a dechreuais weithio fel nyrs gymunedol. 

“Fy rôl bresennol yw Nyrs Practis o fewn Practis Meddyg Teulu ym Mhontypridd, De Cymru. Rwyf wedi gweithio mewn amrywiaeth o rolau gwahanol yn ystod ac ar ôl fy hyfforddiant, ond mae'n wych bod mewn practis lleol lle mae'r gwaith yn hyblyg i weddu i'm hanghenion. Rwyf wedi cael fy nghefnogi gyda fy natblygiad proffesiynol er mwyn i mi allu datblygu fy ngyrfa ar y cyflymder y dymunaf yn ogystal â bodloni fy ngofynion ail-ddilysu NMC. 

“Fe wnaeth gweithio yn Cyprus fy ngwthio y tu allan i’m parth cysurus a dysgais sut i ddelio â staff a chleifion lle’r oedd y rhwystr iaith yn anodd ei reoli ar y dechrau. Mae gofal iechyd y Weinyddiaeth Amddiffyn yn seiliedig ar egwyddorion y GIG ac mae’r profiad hwn wedi bod o fudd i’m hyder a’m set sgiliau ers symud yn ôl i Gymru. 

“Mae bod mewn practis meddyg teulu llai yn wahanol i amgylchedd ysbyty mwy ac rydw i wrth fy modd. Mae yna ymdeimlad o gymuned a pherthyn, ac nid yw'r dysgu byth yn dod i ben. Yr elfen fwyaf buddiol o weithio yng Nghymru yw'r cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith nad yw bob amser wedi bod ar gael i mi. Y tu allan i’r gwaith, rwy’n mynd â’m cŵn am dro hir ar draws mynyddoedd gwych Bannau Brycheiniog ac yn gwneud y gorau o’r dirwedd hardd o’n cwmpas; mae'n antur wych. 

“I mi, mae ymarfer yng Nghymru wedi rhoi rhyddid i mi. Mae'r cyfleusterau yma heb eu hail ac mae pawb yn cael y cyfle i ddilyn gyrfa amrywiol gyda chyfleoedd i symud ymlaen. Os ydych am weithio mewn cymuned gyfeillgar lle mae amgylchedd dysgu bywiog, byddwn yn bendant yn argymell dewis Cymru fel eich cam nesaf.”