TWL

Laura Wyatt

New Project 1 v3

Roedd Laura Wyatt yn Fydwraig mewn Profedigaeth yng Nghaerdydd a ddychwelodd i Gymru gyda chynlluniau i hyfforddi fel nyrs bediatrig. Helpodd hyblygrwydd gyrfaol, hyfforddiant parhaus a chefnogaeth ynghyd ag agwedd weithgar Laura drwy gydol ei gyrfa hi i ennill gwobr 'Bydwraig y Flwyddyn 2017' Emma’s Diary.

Mae hi'n esbonio:

“Rwy'n dod o Orllewin Cymru yn wreiddiol a phenderfynais symud yn ôl i gynnal fy hyfforddiant Nyrsio yng Nghaerdydd oherwydd y cyfleoedd oedd ar gael i mi yma, ar ôl gweithio fel nani am ddwy flynedd y tu allan i Gymru. Roeddwn wrth fy modd â'r profiad o weithio gyda phlant ac yn wreiddiol roeddwn eisiau arbenigo fel nyrs plant pan wnes i gwblhau fy nyrsio cyffredinol ym 1998. Ond ar ôl ymgymryd â sawl lleoliad mamolaeth, trodd fy nyheadau gyrfa at fydwreigiaeth.

“Doedd hyfforddi, gweithio a byw yn unrhyw le heblaw Cymru erioed yn opsiwn i mi. Cefais fy magu yng Nghymru felly roeddwn yn gwybod am fanteision dechrau teulu yma ochr yn ochr â manteision gweithio o fewn y GIG. Fel Bydwraig Profedigaeth roeddwn yn ymwneud â darparu cymorth i gyplau sydd wedi profi colli babi. Roedd yn swydd heriol ond gwerth chweil ac i mi, y peth pwysicaf oedd gwrando ar fy nghleifion, eu cefnogi yn dilyn eu colled a'u cefnogi trwy eu beichiogrwydd nesaf, paratoi ar gyfer genedigaeth a'u harwain i ddod yn rhieni yn y dyfodol. Gwnaed fy swydd yn llawer haws o gymorth ychwanegol y staff gweithgar o'm cwmpas.

“Roeddwn wrth fy modd i gael fy enwebu ar gyfer gwobr 'Bydwraig y Flwyddyn 2017' gan un o fy nghyn-gleifion a chefais fwy o sioc fyth o'i hennill. Mae'n deimlad anhygoel cael fy nghydnabod am fy holl waith dros y 21 mlynedd diwethaf.

Mae fy angerdd dros iechyd y cyhoedd a chefnogi teuluoedd a phlant bellach wedi annog datblygiad gyrfa bellach a thros y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi bod yn astudio i ddod yn ymwelydd iechyd a byddaf yn cymhwyso ym mis Medi 2021. Mae cefnogi rhieni i ddatblygu ymlyniad a chysylltiad cryf â'u plentyn yn anhygoel ac o ganlyniad mae'n cefnogi twf a datblygiad y plentyn, gan gyrraedd eu cerrig milltir a'u paratoi ar gyfer parodrwydd i'r ysgol.

“Mae system addysg wych yma yng Nghymru ar gyfer y rhai sydd am hyfforddi a datblygu gyrfa mewn nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd. Rwyf wedi cael rhaglen ddatblygu wedi'i theilwra a gynlluniwyd i fy helpu i gyflawni fy nyheadau gyrfa ac ni fyddwn wedi cyflawni'r hyn sydd gennyf heb fentora strwythuredig a chefnogaeth gan fy nghyfoedion. Rwy'n gweithio gyda thîm gwych sy'n gwrando ar ei gilydd i ddarparu gofal o'r ansawdd gorau i deuluoedd.

“Mae manteision gweithio a byw yng Nghymru yn ddiddiwedd. Mae Cymru yn genedl mor angerddol a chyfeillgar, a dydych chi byth yn rhy bell i ffwrdd o'r tirweddau hardd a'r cefn gwlad. Rwy'n annog unrhyw un sydd am gael eu hamgylchynu gan dirweddau hardd ac elwa o lwybr gyrfa strwythuredig, i ystyried Cymru fel eu dewis ar gyfer dechrau bywyd newydd.”

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis