TWL

Richard Desir

Richard Desir

Richard Desir yw Cyfarwyddwr Nyrsio, Bwrdd Clinigol Gofal Sylfaenol, Cymunedol a Chanolraddol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Yn wreiddiol o Fanceinion, symudodd i dde Cymru i fyw gyda’i wraig a’i deulu yn 2007 a pharhau â’i yrfa, a arweiniodd at dwf gyrfa wych a ffordd gytbwys o fyw.

Mae'n esbonio:

“Cefais fy ngeni a’m magu ym Manceinion a chymhwysais fel Nyrs Gofrestredig yn 1989. Rwyf wedi gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau clinigol gan gynnwys wardiau meddygol ac adsefydlu cleifion mewnol, gofal cardiothorasig, damweiniau ac achosion brys a chanolfannau galw heibio'r GIG yng Ngogledd Lloegr. 

"Cyfarfûm â fy ngwraig sy’n Gymraes, ac a oedd hefyd yn Nyrs Gofrestredig yn Lloegr, ac roedd hi wir eisiau magu teulu yng Nghymru, felly roedd yn teimlo’n gwbl naturiol i adleoli yn ôl i’w dinas enedigol, Caerdydd. Sylweddolais yn gyflym pa mor hyblyg yw Cymru o safbwynt gyrfa a ffordd o fyw, mae popeth y gallech fod ei eisiau, o dirweddau hardd i drefi trefol, o fewn taith awr.  

"Mae symud i Dde Cymru wedi rhoi nifer o gyfleoedd arweinyddiaeth i mi. Fi yw Cadeirydd Bwrdd Goruchwylio Strategol Nyrsio Ardal Cymru Gyfan, gyda’r nod o gefnogi Nyrsio Ardal i ddod yn wasanaeth digidol, gyda ffocws ar y prosesau hynny a fydd yn elwa o alluogi digidol. Cymru yw’r wlad gyntaf yn y DU i fabwysiadu system electronig ledled y wlad ar gyfer gwasanaethau cymunedol, gan roi profiad y defnyddiwr wrth wraidd trawsnewid digidol. 

"Rwyf hefyd yn frwd dros ehangu amrywiaeth o fewn Nyrsio, arwain ffrydiau gwaith gyda Nursing Now Wales/Cymru, yn ogystal â chyfrannu at yr ymgyrch HyfforddiGweithioByw  ac yn fwy diweddar cyfrannodd at Grŵp Cynghori BAME COVID-19 y Prif Weinidog ac fe’i penodwyd yn ddiweddar yn Ymgynghorydd/Mentor i gefnogi Llywodraeth Cymru i ddatblygu Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol-2021. 

"Yn fwy diweddar, rwyf wedi gweithio fel Uwch Nyrs Trawsnewid y Gweithlu, gan weithio ochr yn ochr â’r tîm mwyaf gwych o fewn y Rhaglen Ddyfodol Glinigol yn fy Mwrdd Iechyd ar y pryd, sy’n nodi ein strategaeth o ddarparu gofal yn agos i’r cartref, gan greu rhwydwaith o ysbytai lleol sy’n darparu mewn gwasanaethau gofal cleifion, gwasanaethau diagnostig a thriniaeth arferol, ac yn olaf canoli gwasanaethau gofal arbenigol a chritigol mewn Canolfan Gofal Arbenigol a Chritigol a adeiladwyd yn bwrpasol. Ar hyn o bryd dyma’r rhaglen drawsnewid fwyaf yn GIG Cymru. Mae'r tîm yn arloesol ac yn greadigol; cefnogol a chyfeillgar heb ei ail yma. 

"Ar yr un pryd, rwyf wedi chwarae rhan flaenllaw yn y Rhaglenni Staffio Nyrsio Cymru Gyfan ehangach, sef Arweinydd Gweithredol Gweithlu Nyrsio Ardal Cymru Gyfan ar gyfer y rhaglen Staffio Nyrsio.  Fy rôl i oedd arwain datblygiad pecyn llwyth gwaith a gweithlu seiliedig ar dystiolaeth yn unol â Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016.  

"O ran datblygiad personol, rwyf wedi elwa ar sawl cwrs hyfforddi ychwanegol yng Nghymru, gan gynnwys cymorth i ymgymryd â Chynllunio Gweithlu Strategol y Dystysgrif Ôl-raddedig a roddodd gyfle i mi ddatblygu achos busnes ar gyfer datblygu a gweithredu’r gwasanaeth nyrsio ardal 24 awr o fewn fy mwrdd iechyd. 

"Rwyf hefyd wedi ennill rhai gwobrau yn ystod fy ngyrfa yng Nghymru—gan gynnwys dod yn ail ar gyfer 'Nyrs Gymunedol y Flwyddyn' y Coleg Nyrsio Brenhinol yn 2015 am ddatblygu llwybrau a phrosesau i wella profiad pobl hŷn o gael eu rhyddhau o'r ysbyty. lleoliad i gartref nyrsio neu leoliad gofal preswyl.  

"Mae byw yng Nghymru yn wych o safbwynt gyrfa a theulu. Mae Caerdydd yn ddinas mor fywiog sydd mor amrywiol a chynhwysol, ac mae cydbwysedd gwledig a threfol yn wych ar gyfer gwaith a hamdden. Fel tad, rydw i hefyd wedi gallu gweld â'm llygaid fy hun pa gyfleoedd gwych sydd ar gael i bobl ifanc hefyd.  

"Y tu allan i'r gwaith, rwy'n dal i ymwneud â phêl-droed lefel sylfaenol (grassroots) ac yn dilyn a chefnogi athletau iau. Mae'n rhywbeth rwy'n ei fwynhau'n fawr, yn ogystal â gallu rhoi rhywbeth yn ôl i fy nghymuned. I bobl sydd am roi cynnig ar rywbeth newydd, dewch i weld beth sydd gan Gymru i’w gynnig – rwy’n gwarantu na fyddwch yn difaru!”

 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis