TWL

Fferylliaeth

Hyfforddiant arloesol a chymorth y gallwch ddibynnu arno

Yng Nghymru, mae trawsnewid addysg a datblygiad fferyllol wedi hen ddechrau. Rydym yn arwain y ffordd mewn ymateb i ddiwygiadau mawr y CFfC gyda chontract fferylliaeth gymunedol newydd a chyffrous a modelau datblygu nodedig sicrwydd ansawdd ar gyfer fferyllwyr dan hyfforddiant, fferyllwyr sylfaen ôl-gofrestru, practis uwch ac ymgynghorwyr.

Cwrdd a'ch anghenion i'ch helpu i wneud gwahaniaeth

Mae ein rhaglenni wedi'u cynllunio i fodloni disgwyliadau cynyddol graddedigion ac anghenion hirdymor GIG Cymru. Mae'r model aml-sector newydd yn cyfrannu at ddatblygu gweithlu fferylliaeth, hyblyg gyda’r sgiliau a’r cymhwysedd i ddefnyddio eu harbenigedd meddyginiaethau gwerthfawr yn gynyddol yn yr ystod lawn o leoliadau gofal iechyd a gwireddu gweledigaeth Cymru Iachach.

Ystod o raglenni fferylliaeth

Mae Cymru'n cynnig dewis rhagorol o gyfleoedd hyfforddi sefydledig o safon, sydd wedi'u strwythuro'n dda ac sy'n berthnasol. Byddwch hefyd yn cael cymorth gyrfa, hyd at ac ar ôl i chi gofrestru fel gweithiwr fferyllol proffesiynol, oherwydd yng Nghymru, rydym yn gwerthfawrogi eich datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) cymaint â chi.

Lefelau boddhad uchel

Mae gan Gymru gyfraddau pasio uchel yn gyson, o gymharu â rhannau eraill o'r DU, ar gyfer asesiad fferyllydd dan hyfforddiant y CFfC.

Hyfforddiant aml-sector

Yng Nghymru, mae ein rhaglen cylchdroi hyfforddiant aml-sector unigryw yn rhoi tri lleoliad hyfforddi 4 mis i chi mewn fferyllfa gymunedol, practis meddyg teulu ac ysbyty. Sy'n golygu y byddwch yn datblygu'r sgiliau, y profiad a hyder i weithio mewn unrhyw amgylchedd fferyllol.

Ymdeimlad o berthyn

Fel rhan o garfan o dros 100 o fferyllwyr dan hyfforddiant, mae gan Gymru grŵp cyfoedion gweithgar a bywiog. Byddwch yn dod i adnabod eich timau ar draws y gwahanol sectorau ymarfer yn ogystal a'ch cyfoedion yn eich sesiynau hyfforddi oddi ar y safle - gan ddarparu cyfleoedd i ddysgu, rhwydweithio a chymdeithasu.

Cyflogwr arweiniol sengl y GIG

Ble bynnag y byddwch yn hyfforddi yng Nghymru, bydd gennych un cyflogwr am gyfnod eich rhaglen hyfforddi. Mae hyn yn golygu mai dim ond un contract y bydd angen i chi ei lofnodi ar gyfer eich rhaglen hyfforddi, a phrofi cyfnod pontio mwy di-dor rhwng swyddi. Byddwch hefyd yn cael atebion cyflym a chyson i'ch ymholiadau; dylai ceisiadau morgais fod yn symlach; llai o gymhlethdod gyda'r Dreth a'r Yswiriant Gwladol a dalwch a buddion cysylltiedig (mamolaeth, tadolaeth ac ati). Hefyd, byddwch yn gallu manteisio ar gynllun Aberthu Cyflog y GIG a phecynnau Buddion Cyflogeion eraill sydd ar gael i weithwyr GIG Cymru.

Trosglwyddiad esmwyth i ymarfer

Yng Nghymru, mae pob fferyllydd dan hyfforddiant yn cwblhau achrediad gwasanaeth gwella cenedlaethol fel rhan o'u hyfforddiant, sy'n golygu y gallwch ddarparu'r holl wasanaethau ychwanegol unrhyw le yn y wlad os byddwch yn dewis trosglwyddo'n uniongyrchol i ymarfer cymunedol.

Cyfleoedd ôl-gofrestru

Mae niferoedd uchel o fferyllwyr dan hyfforddiant yn dewis aros a datblygu eu gyrfaoedd yng Nghymru, gan elwa ar gyfleoedd gwaith cyffrous a mynediad parhaus i raglenni hyfforddi cenedlaethol fferylliaeth gymunedol ac ysbyty o safon uchel.

Rhaglen Sylfaen Ôl-gofrestru 

Unwaith ichi ennill eich cymhwyster, ar chi gymhwyso, mae yna hefyd lawer o gyfleoedd trwy gyflogwyr lleol, i ymgymryd a'n Rhaglen Sylfaen ôl-gofrestru a ariennir yn ganolog. Mae'r rhaglen yn cefnogi fferyllwyr sydd newydd gofrestru, i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ymddygiadau, i ymarfer yn hyderus mewn unrhyw sector, ar Lefel Sylfaen ôl-gofrestru gyffredinol. Mae'n darparu amser datblygu gwarchodedig i fagu hyder a chymhwysedd mewn ymarfer, y tu hwnt i'r hyn sydd ei angen ar gyfer cofrestru fel fferyllydd, gyda chefnogaeth ymarferwyr profiadol. Yn bwysig, mae'n pontio'r cyfnod ar gyfer cofrestreion newydd, nes bod safonau newydd Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol Fferyllwyr (IETP) yn cael eu gweithredu'n llawn (Gorffennaf 2026) ac yn cynnwys cyflawni statws Rhagnodi Annibynnol.¯ 

Cymrodoriaeth Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru (WCLTF)

Mae opsiynau datblygu yng Nghymru yn cynnwys cyfleoedd i hyfforddi ar ein WCLTF, sy'n rhaglen hyfforddi ôl-gofrestru am flwyddyn ar gyfer fferyllwyr a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill, sy'n cynnig cyfle unigryw ar gyfer hyfforddiant a phrofiad ymarferol mewn arweinyddiaeth a rheolaeth glinigol. Nod y cynllun yw recriwtio a datblygu darpar arweinwyr clinigol y dyfodol a rhoi iddynt yr ystod o wybodaeth, sgiliau a phrofiad sydd eu hangen i fod yn arweinwyr credadwy a dylanwadol mewn GIG modern yn y dyfodol.

Ymarfer Lefel Uwch ac Ymgynghorydd

Er mwyn datblygu eich gyrfa hyd at rolau uwch ac ymgynghorol ar lefel fferyllydd, rydym yn darparu cyfleoedd i gael mynediad at gyllid canolog, sy'n golygu y gallwch deilwra eich datblygiad gan ddefnyddio ystod o fodiwlau neu raglenni lefel meistr. Gall y rhain gynnwys modiwlau addysg, ymchwil a digidol, neu gyrsiau rhagnodi annibynnol a chlinigol.

Dysgu ac Adnoddau 

Fel gweithiwr fferyllol proffesiynol yng Nghymru, mae mynediad at ystod o adnoddau dysgu hunangyfeiriedig gan gynnwys pecynnau e-ddysgu, fideos, podlediadau a 'ffeithiau fferylliaeth gyflym' sydd wedi'u cynllunio i gefnogi eich ymarfer proffesiynol a'ch datblygiad proffesiynol parhaus - pob un ohonynt am ddim.

Angen mwy o wybodaeth neu oes gennych gwestiwn penodol?

Cyflwynwch ymholiad yma.

Ein nod yw ymateb i ymholiadau o fewn 2 ddiwrnod gwaith. 

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis