TWL

Dr Jaya Ramachandran

JayaHeadShot1 v2

Mae Jaya Ramachandran yn ymgynghorydd mewn seiciatreg henaint, wedi'i lleoli yn Abertawe. Yn wreiddiol o dalaith Tamil Nadu yn Ne India, symudodd Jaya i'r DU yn 2004 ac ymgartrefu yn Ne Cymru. Yn ogystal â'i rôl fel ymgynghorydd, mae hi hefyd yn ymgymryd â rolau rheoli, yn goruchwylio hyfforddeion ôl-raddedig ac yn cefnogi addysgu myfyrwyr meddygol yn y brifysgol.  

Esbonia Jaya:   

“Roedd fy nau riant yn feddygon ac yn rheoli ysbyty preifat bach yn ninas Salem, De India. Roeddem yn byw ar dir yr ysbyty ac roedd ein tÅ· bob amser ar agor i ffrindiau ac ymwelwyr, a oedd gennym ddigon ohonynt bron bob dydd. Cefais fy magu yn dod i adnabod a ffurfio cysylltiadau agos gyda'r nyrsys a staff eraill yr ysbyty, a mwynheais ryngweithio gyda'r cleifion a'u perthnasau hefyd. O oedran ifanc roeddwn i'n gwybod fy mod i eisiau bod yn feddyg, a gallaf ddweud yn ddiogel bod yr amlygiad i awyrgylch mor wych wedi helpu i gadarnhau'r penderfyniad hwn i mi.  

“Cwblheais fy ngradd feddygol (MBBS) yn India a symudais i Gastell-nedd, Cymru yn 2004 gyda fy ngŵr a'n mab, a oedd yn ddwy oed ar y pryd. Ar ôl dod i Gymru, cwblheais fy arholiadau PLAB ac yna gwneud ymlyniad clinigol byr mewn seiciatreg henaint yng Nghastell-nedd. Hwn oedd fy mhrofiad cyntaf mewn seiciatreg ers pythefnos o leoliad fel myfyriwr meddygol yn India. Fe wnes i fwynhau'r profiad ac yn fuan wedyn, roeddwn i'n gwybod fy mod i wedi gwneud y dewis yrfa gywir. Cwblheais fy hyfforddiant craidd yng Ngorllewin Cymru ac ar ôl seibiant mamolaeth, ymunais â hyfforddiant uwch fel Cofrestrydd Arbenigol mewn seiciatreg henaint, gan weithio ym Merthyr Tudful, Abertawe a Chaerfyrddin am dair blynedd. Ers cymhwyso fel seiciatrydd ymgynghorol sawl blwyddyn yn ôl, rwyf wedi fy lleoli yn ninas fach Abertawe ar arfordir De Cymru ac mae fy rolau amrywiol mewn lleoliadau clinigol ac academaidd yn rhoi boddhad mawr i mi. 

“Doeddwn i ddim yn gwybod gormod am Gymru cyn symud yma — ond o fewn yr wythnosau cyntaf ar ôl cyrraedd, sylwais pa mor wahanol oedd bywyd yma. Roedd pobl yn gyfeillgar ac roedd y ffordd o fyw ychydig yn fwy hamddenol. Roeddem yn gallu gwneud ffrindiau yn gyflym a ffurfio cylch cymdeithasol a oedd yn cynnig cefnogaeth amhrisiadwy i mi a'm teulu. Rwyf hefyd wedi bod yn ffodus i wneud ffrindiau da iawn trwy gydol fy amser yn hyfforddi ac yn fy rolau amrywiol ar draws de Cymru.   

“Mae fy nheulu wedi setlo yma nawr, ac rydyn ni i gyd yn teimlo ymdeimlad cryf o berthyn. Ar gyfer gweithwyr meddygol proffesiynol sy'n ystyried gweithio yn y DU, byddwn bob amser yn argymell Cymru yn gryf. Mae'r cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yma yn ardderchog, ac fe welwch eich bod yn agored i gyfleoedd gwych mewn seiciatreg glinigol y gallech ei chael hi'n anodd dod o hyd iddynt mewn dinasoedd mwy sydd â thimau mwy."

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis