TWL

Dr Jennifer Rankin

Dr Jennifer Rankin

Yn wreiddiol o Gaerfaddon, symudodd y seiciatrydd dan hyfforddiant Jennifer Rankin o Lundain i Gymru i orffen ei hastudiaethau a magu teulu. Mae symud wedi rhoi gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith iddi a chyfleoedd i lunio dyfodol hyfforddiant seiciatreg.

Mae hi'n esbonio:

“Roedd fy mam yn nyrs ac rwy’n cofio bod eisiau bod yn feddyg yn fy arddegau. Cefais fy nenu at y syniad o helpu pobl, ond hefyd dod i'w hadnabod yn y broses. Nawr rwy'n arbenigo mewn seiciatreg ac iechyd meddwl yn Ysbyty Sant Cadog yn Ne Cymru, felly rwy'n cyflawni'r ddau uchelgais hynny.

“Astudiais feddygaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, a dyna le cwrddais â fy ngŵr. Roeddwn i'n hoffi'r ddinas oherwydd mae ganddi holl hwyl y brifddinas ond mae'n dal i deimlo'n fach ac yn agos atoch. Ar ôl cymhwyso, buom yn byw yn Llundain am bedair blynedd ond dewisom ddychwelyd i Gymru pan oedd gennym blant oherwydd y costau byw mwy fforddiadwy a’r cydbwysedd gwell rhwng bywyd a gwaith yr oedd yn ei gynnig.

“Ar hyn o bryd rydw i'n astudio tuag at fy arholiadau aelodaeth ar gyfer y Coleg Seiciatreg Brenhinol cyn i mi dreulio cwpl o flynyddoedd yn cwblhau fy hyfforddiant seiciatreg. Rwy’n cael mentora gan yr Ymgynghorwyr ac mae fy llwybrau dilyniant gyrfa wedi’u mapio’n glir, wedi’u hategu gan gynlluniau arweinyddiaeth a rheolaeth. Fel Cynrychiolydd Meddygon Iau ar gyfer Bwrdd Iechyd yn Ne Cymru, rwyf hefyd yn darparu cefnogaeth a mentora i feddygon iau ac yn gweithio gydag uwch reolwyr i ddatrys unrhyw faterion ar eu rhan.

“Mae yna lawer o gyfleoedd ymchwil gerllaw ac mae pawb yn fy mhroffesiwn i'n hadnabod pawb arall, felly mae'n haws adeiladu enw da a rhwydwaith cryf o gysylltiadau yma. Rwyf wedi bod yn ymwneud ag arolwg ymchwil i hyfforddiant seicotherapi, a ddarperir i fyfyrwyr Coleg Brenhinol y Seiciatreg, ac wedi rhoi cyflwyniad am y canlyniadau mewn cynhadledd flynyddol a gynhelir gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yn Belfast. Bydd y canfyddiadau'n dylanwadu ar ddyfodol hyfforddiant ar gyfer seiciatryddion iau, ac mae'n wych bod yn rhan o brosiect a fydd yn helpu i lunio fy arbenigedd yn y modd hwn.

“Ers symud yn ôl i Gymru rydw i wedi gallu gweithio’n rhan amser, sy’n wych tra bod fy mhlant yn ifanc. Mae gen i gydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith nawr. Rwy'n ffodus iawn i weithio gydag uwch feddygon ymgynghorol hawdd mynd atynt a chydweithwyr cyfeillgar, ar gyfer bwrdd iechyd cefnogol sy'n gwerthfawrogi adborth gweithwyr ac yn cymryd camau i wella amodau gwaith ar gyfer staff.

“Byddwn yn argymell Cymru i unrhyw un sy’n ystyried gyrfa yn y proffesiwn meddygol. Dydw i ddim yn difaru dim am fy mhenderfyniad i ddod yma. Mae yna hyfforddiant rhagorol, cyfleoedd gwych, ystod eang o wahanol leoedd i weithio, mae gan uwch gydweithwyr ddiddordeb gwirioneddol ynoch chi, gyda chyfleusterau gwych a chyfleoedd ymchwil o safon. Y tu allan i’r gwaith rydym wrth ein bodd yn mynd i gerdded ger ein cartref yn y Fenni a mwynhau’r golygfeydd, neu flasu bwydydd Cymreig blasus yn un o’r gwyliau bwyd lleol a gynhelir yn ystod y flwyddyn. Yng Nghymru, mae gennych chi ddewis y ddinas neu gefn gwlad, ar garreg eich drws.”

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis