TWL

Dr Neda Mehrpooya

Dr Neda Mehrpooya

Mae Dr Neda Mehrpooyais yn Seiciatrydd Ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe. Cwblhaodd Neda ei hyfforddiant yn Ne Cymru ac mae’n awyddus i ganmol ansawdd yr hyfforddiant a gafodd, a hyblygrwydd y rhaglen a gynigiwyd iddi.

Mae Neda yn esbonio:

“Cymhwysais o ysgol feddygol yn Iran a des i draw i’r DU yn 2005. Pasiais fy mhrawf ‘Bwrdd Asesiadau Proffesiynol ac Ieithyddol (PLAB)’ a chefais gofrestriad llawn gyda’r Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) a thrwydded i ymarfer meddygaeth yn y Ar ôl gweithio mewn gwahanol arbenigeddau mewn gwahanol leoliadau yn y DU, gan gynnwys De-ddwyrain Lloegr a Lerpwl, penderfynais yn fuan fy mod eisiau bod yn seiciatrydd.

“Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel Seiciatrydd ymgynghorol rhan-amser yng ngwasanaethau diogelwch isel Taith Newydd, lle rwy’n gofalu am gleifion ag anghenion iechyd meddwl cymhleth mewn amgylchedd diogel. Ochr yn ochr â chynllunio gofal sy’n canolbwyntio ar adferiad ac adsefydlu, rwyf hefyd yn ymwneud â rheoli nifer o droseddwyr ag anawsterau iechyd meddwl, sy’n cynnwys perthynas waith agos â’r Gweinidog dros Gyfiawnder, y Gwasanaethau Prawf a sefydliadau trydydd parti.

“Yn fy natblygiad proffesiynol, rwy’n ymwneud â rhedeg grwpiau Balint a goruchwylio a threfnu digwyddiadau hyfforddi. Rwyf hefyd yn eistedd ar bwyllgor gwaith Coleg Brenhinol Cymru a’r Pwyllgor Dewis Seiciatreg cenedlaethol fel swyddog Recriwtio a Chadw ar gyfer ‘Core Training in Wales’.

Fel Ymgynghorydd newydd gymhwyso rwy'n teimlo fy mod yn cael fy nghefnogi'n dda a chefais gynnig mentoriaeth sydd wedi bod o fudd mawr i mi. Mae’r ‘Cynllun Cadw Ymgynghorwyr’ a gyflwynwyd yn ddiweddar yng Nghymru hefyd yn syndod gwych o ran enillion ariannol.

Symudais i Gymru yn 2007 pan gyfarfûm â fy ngŵr, sy’n Ymgynghorydd, ac rydym bellach wedi ymgartrefu ychydig y tu allan i Gaerdydd gyda’n teulu. A minnau’n fam i ddau o blant, rwy’n ddibynnol ar oriau hyblyg gan nad wyf wedi gallu gweithio’n llawn amser. Er bod hyn wedi gwneud fy siwrnai mewn hyfforddiant seiciatreg yn hirach, ni fyddwn wedi gallu cymhwyso heb gefnogaeth AaGIC Cymru (Deoniaeth Feddygol) a hyblygrwydd cynllun hyfforddi rhan-amser.

“Yr hyn sy’n unigryw am hyfforddiant yng Nghymru yw’r gefnogaeth a gewch. Drwy gydol fy hyfforddiant seiciatrig ar draws De Cymru, rwyf bob amser wedi teimlo fy mod wedi cael yr anogaeth a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnaf i lwyddo. Mae mynediad i ymchwil seiciatrig o'r radd flaenaf yng Nghaerdydd ac Abertawe, a digon o gyfleoedd i gymryd rhan mewn addysgu neu ddilyn hyfforddiant ôl-raddedig pellach. Cofrestrais hefyd ar Raglen Cymrodoriaeth Arweinyddiaeth Glinigol Cymru, a drefnir gan AaGIC. Mae'n gyfle gwych i gyffwrdd ag arweinyddiaeth glinigol, sy'n hanfodol wrth weithio fel meddyg, waeth beth fo'ch hynafedd.

“Mae Cymru yn wych ei natur ac yn gyfoethog ei diwylliant. Fel teulu rydym yn mwynhau ein teithiau byr i'r traethau hardd o gwmpas De Cymru neu fynd ar deithiau cerdded i Fannau Brycheiniog. Mae’n wych gweld fy mhlant yn ffynnu mewn amgylchedd amlddiwylliannol gyda chyfleusterau addysgol rhagorol, yn ogystal â chael llonyddwch cefn gwlad ar garreg fy nrws.

“Rydym ni fel teulu wedi ymgartrefu yma ac ni allwn ddychmygu byw yn unman arall. Gyda chydbwysedd bywyd a gwaith a moethusrwydd byw yng nghefn gwlad, byddwn yn argymell Cymru i bawb o gwbl—teulu neu ddim teulu. Nid yw’n siomi.”

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis