TWL

Dr Ravikiran Shetty

Mae Dr Ravikiran Shetty yn feddyg teulu cymwysedig sy'n gweithio yn Sanclêr, Sir Gaerfyrddin. Yn wreiddiol o Dde India, symudodd Ravikiran i Gymru i archwilio bywyd dramor a mwynhau llwybr gyrfa â chefnogaeth dda. Mae bellach wedi ymgartrefu yma gyda'i deulu ifanc ac mae ganddo'r cydbwysedd bywyd a gwaith yr oedd bob amser ei eisiau

Mae'n esbonio:

“Cwblheais fy hyfforddiant meddygol mewn Prifysgol Indiaidd yn 2000 ac roeddwn yn parhau gyda fy astudiaethau ôl-raddedig pan benderfynais yr hoffwn ddechrau fy ngyrfa yn rhywle cwbl newydd. Roedd ffrind i mi wedi symud i Gymru a dywedodd wrthyf am y cymorth adleoli sydd ar gael yno. Symudais yma yn 2005, cymhwyso fel meddyg teulu yn 2010, ac rwyf wedi bod yma ers hynny. “I ddechrau, cwblheais ddiploma ôl-raddedig mewn Offthalmoleg ac yna penderfynais barhau â’m gyrfa yng Nghymru a gwneud cais am Ymarfer Cyffredinol. Ers cymhwyso, mae fy ngwraig a minnau wedi dechrau teulu. Rwyf wedi bod yn ffodus i gael hyblygrwydd gwaith, sy'n golygu y gallaf lunio fy llwybr gyrfa o amgylch fy mlaenoriaethau y tu allan i'r gwaith.

“Un o’r pethau gorau am hyfforddi, gweithio a byw yng Nghymru yw’r dewis cynhwysfawr o gyrsiau DPP sydd ar gael i hyfforddeion a chymorth ar gyfer dysgu seiliedig ar waith. Rwyf wedi cwblhau nifer o gymwysterau ychwanegol, gan gynnwys MRCSEdn mewn Offthalmoleg, Diploma mewn Meddygaeth Geriatrig a Diploma mewn Obstetreg a Gynaecoleg. Mae’r cyfleoedd hyn wedi’u teilwra i’m dewis astudio, ac mae wedi bod yn wych archwilio’r pethau sydd o ddiddordeb i mi fwyaf a darganfod gyrfa sy’n addas i mi.

“Yng Nghymru, mae yna ysbryd cymunedol go iawn a diwylliant lle mae sgiliau a gwybodaeth yn cael eu rhannu’n agored. Yn ystod fy chwe mis cychwynnol yn gweithio yng Nghymru, roedd y staff o'm cwmpas mor gymwynasgar a hawdd mynd atynt; Roeddwn i'n teimlo'n gartrefol iawn ac fe wnaeth i mi fod eisiau dilyn fy ngyrfa yma. Ers hynny, mae wedi bod yn hawdd dod o hyd i gyngor a chymorth, a gyda’r cymorth hwn rwyf wedi adeiladu portffolio rwy’n falch iawn ohono.

“Fy rheswm pennaf dros symud i Gymru oedd byw yn rhywle sy’n groesawgar a chefnogol. Mae gan Gymru hyn, yn ogystal â llawer o fanteision ffordd o fyw eraill, gan gynnwys gweithgareddau hwyliog ac ymlaciol sy'n berffaith i deuluoedd ifanc. Mae lle hefyd i adeiladu gyrfa lwyddiannus yng Nghymru gyda’r holl gymorth y gallech fod ei eisiau i’ch helpu ar hyd y ffordd. Byddwn yn annog yn gryf y rhai sydd am gymryd y cam nesaf yn eu gyrfa feddygol i roi Cymru ar frig eu rhestr."

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis