TWL

Arwel Thomas

ArwelSplit

Arwel Thomas a'i eni ym Merthyr Tudful, De Cymru a'i fagu ychydig filltiroedd i ffwrdd yn Heolgerrig. Ar ôl astudio ym Mhrifysgol De Cymru, lle graddiodd gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf, mae Arwel bellach yn ei rôl gofrestredig gyntaf ac ar hyn o bryd mae'n cael ei gyflogi fel nyrs-staff yn Ysbyty'r Tywysog Charles, Merthyr Tudful. 

Dywed Arwel:

"Cyn i mi ddechrau tuag at fy ngyrfa fel nyrs, roeddwn yn gweithio mewn canolfan alwadau yn gwerthu ffonau symudol. Tra roeddwn i'n gweithio yno, yn anffodus aeth fy nain yn sâl a bu'n rhaid ei chludo i'r ysbyty. Roedd gweld yr holl nyrsys yn gweithio'n ddiflino i ddarparu gofal o'r ansawdd uchaf wedi fy ysbrydoli i. Fe wnaeth hyn fy ysgogi i wneud newid mawr yn fy ngyrfa broffesiynol. Er bod fy nghymwysterau hyd at y pwynt hwn yn canolbwyntio'n bennaf ar TG, nid oedd angen unrhyw gymwysterau iechyd blaenorol na chyrsiau sylfaen arnaf i ddod yn fyfyriwr nyrsio. Mae hyfforddi i fod yn nyrs yn fy ngalluogi i gymryd rhan mewn gyrfa lle gallaf wneud gwahaniaeth, wrth roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned a theimlo'n wirioneddol fy mod yn helpu pobl. 

"Mae sicrhau fy rôl nyrsio cymwysedig gyntaf wedi gwneud i mi deimlo'n hynod falch o'r hyn rwyf wedi'i gyflawni, yn enwedig cymhwyso o'r brifysgol gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf. Gan fod gen i fy holl deulu a ffrindiau yn yr ardal leol, mae byw a gweithio o fewn fy nghymuned yn rhoi ymdeimlad enfawr o falchder i mi ac yn gwneud i mi deimlo fy mod yn perthyn yma. Merthyr Tudful yw fy nghartref ac rwy'n credu ei fod yn lle anhygoel i fyw, yn enwedig gan fod cymaint o deithiau cerdded braf mewn mynyddoedd gerllaw, bwytai gwych a bywyd nos, gyda dinasoedd mawr Caerdydd ac Abertawe ychydig i lawr y ffordd.  

"Rwyf wrth fy modd yn byw a gweithio yng Nghymru gan fod cymaint o gyfleoedd yma, a fydd yn caniatáu imi gyflawni fy nodau tymor byr a thymor hir. Yn y dyfodol, rwy'n anelu at symud i fyny o'm rôl ôl-raddio gyntaf fel nyrs staff a dychwelyd i'r brifysgol a chwblhau fy ngradd Meistr, cyn gobeithio cyflawni fy uchelgais gyrfaol o symud i swydd yn yr uned Gofal Dwys. Yn ddelfrydol, hoffwn aros yng Nghymru a pharhau i weithio yn Ysbyty'r Tywysog Charles.  

"Rwyf hefyd yn gobeithio cynilo digon o arian i brynu fy nhŷ fy hun yn fuan iawn ym Merthyr Tudful ger fy nheulu, fy ffrindiau a'm gwaith, neu yn un o'r cymoedd cyfagos. Gan fod gan Gymru cost byw is o gymharu â rhannau eraill o'r DU, mae gallu fforddio fy nghartref fy hun yn uchelgais llawer mwy cyraeddadwy i rywun yn fy sefyllfa i."

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis