TWL

James Robinson

JamesHeadShot1 1 v2

Mae James Robinson o Bont-y-pŵl yn Arweinydd Prosiect Iechyd Meddwl ar gyfer Gwella Addysg Iechyd Cymru, wedi’i leoli yn Ne Ddwyrain Cymru.

Anogwyd James gan ei dad-cu i ddilyn gyrfa mewn gwasanaethau iechyd meddwl. Ar ôl cwblhau ei gymhwyster nyrsio ym Mryste, Lloegr – dychwelodd James adref i Gymru i roi ei wybodaeth a’i sgiliau ar waith; gan ddechrau ei yrfa 15 mlynedd o hyd gyda'r GIG.

Dywed James:

“Pan adewais yr ysgol ar ôl cwblhau fy Lefel A, roeddwn yn ansicr beth roeddwn i eisiau ei wneud mewn bywyd. Troais at fy nhaid am gyngor, a oedd wedi gweithio yn y gwasanaethau iechyd meddwl drwy gydol ei yrfa, ac awgrymodd fy mod yn gweithio yn y banc staff nyrsio tra byddwn yn ystyried fy opsiynau. O fewn 6 mis i dderbyn ei gyngor, roedd gen i swydd barhaol fel gweithiwr cymorth gofal iechyd mewn ward asesu acíwt i oedolion. Yn y rôl hon, darganfyddais fy hoffter o weithio gyda thîm deinamig a gwneud newidiadau cadarnhaol ym mywydau cleifion.

“Ar ôl 3 blynedd o weithio fel gweithiwr cymorth gofal iechyd, teimlais wedi fy ysbrydoli i gwblhau fy nghymhwyster nyrsio i ddod yn nyrs iechyd meddwl a gwnes hynny ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr; byw a hyfforddi ym Mryste. Pan oedd fy hyfforddiant wedi'i gwblhau, penderfynais fy mod eisiau symud yn ôl i Gymru, lle roeddwn i'n teimlo fwyaf cartrefol.

“Cefais fy nhynnu’n ôl i Gymru gan y cefn gwlad hardd, yr agosrwydd at draethau a threfi, a’r awydd i aros yn agos at deulu a ffrindiau – y cyfan rwy’n cael mwynhau bod wedi fy lleoli yng Nghasnewydd, De Cymru.

“Hyd yn hyn yn fy ngyrfa, rwyf wedi bod yn ffodus i weithio mewn amrywiaeth o rolau ac arbenigeddau o fewn gwasanaethau iechyd meddwl, o Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed i hyfforddiant Oedolion ac Oedolion Hŷn. Rwyf wedi cwblhau hyfforddiant pellach gan gynnwys: - therapïau siarad, rheoli risg cleifion, dulliau cynllunio gofal, galluedd meddyliol a chymwysterau arweinyddiaeth. Mae'r rhain wedi fy ngalluogi i symud ymlaen o fod yn nyrs gymwysedig i fod yn rheolwr ward. Yn fwyaf diweddar, rwyf wedi cymryd secondiad i gael profiad pellach mewn rheoli prosiectau.

“Rwyf bellach yn gweithio i Addysg a Gwella Iechyd Cymru, lle rwy’n Arweinydd Prosiect Iechyd Meddwl ar gyfer y rhaglen Staffio Nyrsio. Fy rôl yw cefnogi Byrddau Iechyd ledled Cymru i gynhyrchu, datblygu a phrofi cyfres o offer i gyfrifo’r lefel staff nyrsio gofynnol ar gyfer wardiau derbyn a thriniaeth Iechyd Meddwl. Rwyf wedi bod yn ffodus i weithio gyda staff anhygoel ar draws llawer o broffesiynau a dysgu ganddynt. O gydweithwyr i gleifion, rwyf wedi mwynhau ac wedi elwa o ryngweithio â phobl o bob cefndir sydd wedi bod yn ddigon caredig i rannu eu profiadau, eu gwybodaeth a’u cefnogaeth. Dyna beth rydw i'n ei garu am fy swydd - mae gen i rwydwaith cefnogol lle gallaf ddysgu gan gleifion, yn ogystal â chyfoedion. Mae hyn yn fy ngalluogi i feithrin perthynas a datblygu perthnasoedd, tra hefyd yn hyrwyddo ac weithiau'n darparu llais i bobl. Rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda thîm deinamig a gwneud newidiadau cadarnhaol ym mywydau cleifion.

“Mae gweithio i’r GIG yng Nghymru wedi fy ngalluogi i gael mynediad at amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi pellach – o ddysgu seiliedig ar waith i gyrsiau ar-lein ac yn yr ystafell ddosbarth, gan ennill cymwysterau ychwanegol; ac mae pob un ohonynt wedi fy ngalluogi i symud ymlaen i ble rydw i nawr yn fy ngyrfa. Gyrfa rydw i'n falch ohoni a swydd rydw i'n ei charu."

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis