TWL

Laura Wyatt

Roedd Laura Wyatt yn Fydwraig Profedigaeth yng Nghaerdydd a ddychwelodd i Gymru gyda chynlluniau i hyfforddi fel nyrs bediatrig. Helpodd hyblygrwydd gyrfa, hyfforddiant parhaus a chefnogaeth ynghyd ag agwedd weithgar Laura trwy gydol ei gyrfa iddi ennill gwobr ‘Bydwraig y Flwyddyn 2017’ Dyddiadur Emma.

Mae hi'n esbonio:

“Rwy’n dod yn wreiddiol o Orllewin Cymru a phenderfynais symud yn ôl i wneud fy hyfforddiant Nyrsio yng Nghaerdydd oherwydd y cyfleoedd oedd ar gael i mi yma, ar ôl gweithio fel nani am ddwy flynedd y tu allan i Gymru. Roeddwn wrth fy modd â’r profiad o weithio gyda phlant ac yn wreiddiol roeddwn eisiau arbenigo fel nyrs plant pan gwblheais fy nyrsio cyffredinol ym 1998. Ond ar ôl gweithio mewn sawl lleoliad mamolaeth trodd fy nyheadau gyrfa at fydwreigiaeth.

“Doedd hyfforddi, gweithio a byw yn unrhyw le heblaw am Gymru byth yn opsiwn i mi. Cefais fy magu yng Nghymru felly roeddwn yn gwybod am fanteision dechrau teulu yma ochr yn ochr â manteision gweithio o fewn y GIG. Fel Bydwraig Profedigaeth roeddwn yn ymwneud â darparu cymorth i gyplau sydd wedi profi colli babi. Roedd yn swydd heriol ond gwerth chweil ac i mi, y peth pwysicaf oedd gwrando ar fy nghleifion, eu cefnogi yn dilyn eu colled a’u cefnogi trwy eu beichiogrwydd nesaf, paratoi ar gyfer genedigaeth a’u harwain i ddod yn rhieni yn y dyfodol. Gwnaed fy swydd yn llawer haws o gefnogaeth ychwanegol y staff gweithgar o'm cwmpas.

“Roeddwn i wrth fy modd i gael fy enwebu ar gyfer gwobr ‘Bydwraig y Flwyddyn 2017’ gan un o’m cyn gleifion ac roeddwn i’n fwy o sioc fyth i’w hennill. Mae'n deimlad anhygoel cael fy nghydnabod am fy holl waith dros yr 21 mlynedd diwethaf.

Mae fy angerdd dros iechyd y cyhoedd a chefnogi teuluoedd a phlant bellach wedi annog datblygiad gyrfa pellach a dros y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi bod yn astudio i fod yn ymwelydd iechyd a byddaf yn cymhwyso ym mis Medi 2021. Mae cefnogi rhieni i ddatblygu ymlyniad a chwlwm cryf gyda'u plentyn yn anhygoel ac o ganlyniad yn cefnogi twf a datblygiad y plentyn, gan gwrdd â'u cerrig milltir a'u paratoi ar gyfer parodrwydd ysgol.

“Mae yna system addysg wych yma yng Nghymru ar gyfer y rhai sydd eisiau hyfforddi a datblygu gyrfa ym meysydd nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd. Rwyf wedi cael rhaglen ddatblygu wedi’i theilwra wedi’i chynllunio i’m helpu i gyflawni fy nyheadau gyrfa ac ni fyddwn wedi cyflawni’r hyn sydd gennyf heb fentora strwythuredig a chefnogaeth gan fy nghyfoedion. Rwy'n gweithio gyda thîm gwych sy'n gwrando ar ei gilydd i ddarparu gofal o'r ansawdd gorau i deuluoedd.

“Mae manteision gweithio a byw yng Nghymru yn ddiddiwedd. Mae Cymru yn genedl mor angerddol a chyfeillgar, a dydych chi byth yn rhy bell i ffwrdd o’r tirweddau hardd a chefn gwlad. Rwy’n annog yn gryf unrhyw un sydd am gael ei amgylchynu gan dirweddau hardd ac elwa ar lwybr gyrfa strwythuredig, i ystyried Cymru fel eu dewis ar gyfer dechrau bywyd newydd.”

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis