TWL

Sharon Fernandez

SharonFernadezWM transformed v2

Yn wreiddiol o Gymru, penderfynodd Sharon ddychwelyd adref i Aberhonddu yn 2009 i ganfod ei chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, ar ôl ymgartrefu yn Lloegr am dros 20 mlynedd. Mae ei hymroddiad i gleifion ac ymrwymiad i ddilyniant gyrfa wedi gweld Sharon yn cael ei henwi’n ‘Ymwelydd Iechyd y Flwyddyn 2017’.

Mae Sharon yn esbonio:

“Symudais i ffwrdd o Gymru yn 19 oed i hyfforddi fel nyrs yn y fyddin, oherwydd dyna oedd fy uchelgais erioed. Cefais gymaint o brofiad bywyd a gyrfa, nes i hyd yn oed gwrdd â fy ngŵr yn y fyddin, ond roeddwn i bob amser yn gwybod fy mod eisiau dychwelyd i Gymru.

“Ar ôl gorffen fy Nyrsio Cyffredinol Cofrestredig a Phlant Sâl yn y fyddin, ymgymerais â hyfforddiant pellach fel Ymwelydd Iechyd. Roeddwn wrth fy modd gyda fy ngwaith fel Ymwelydd Iechyd, ond nid oedd gweithio a byw yn Colchester, Essex yn addas i mi. Dychwelais adref i ganolbarth Cymru yn 2009 gyda fy ngŵr ac i fagu ein dau o blant, gan obeithio darganfod y cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yr oeddwn yn ei chael yn anodd ei gyflawni yn Essex.

“Fi bellach yw’r Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl Amenedigol yng Nghymru ac yn teimlo’n ddiolchgar iawn i Fwrdd Iechyd Addysgu Powys a’r cyfleoedd hyblyg i ddysgu a gwaith sydd ar gael yng Nghymru. Ar ôl dychwelyd i Aberhonddu, rhannodd y bwrdd iechyd fy ngradd Meistr mewn Iechyd Meddwl Babanod a chaniataodd amser i mi ar wahân i’m gwaith i gwblhau fy astudiaethau. Maent hefyd wedi cefnogi fy secondiad i fy rôl bresennol.

“Mae dilyniant gyrfa yn cael ei gefnogi’n fawr. Cefais gefnogaeth i ymgymryd â rôl newydd fel Arweinydd Partneriaeth Gweithredu Cynnar Gyda'n Gilydd gyda Heddlu Dyfed-Powys ac yna fe'm secondiwyd i'm rôl bresennol fel yr Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl Amenedigol; roedd hon yn rôl newydd sbon i Gymru. Mae’r rôl hon wedi rhoi’r cyfle i mi arwain datblygiad gwasanaethau ar gyfer unigolion sy’n cynllunio beichiogrwydd, yn feichiog neu’n cael babi o dan flwydd oed. Ein nod yw sicrhau ein bod yn hyrwyddo ac yn cefnogi pontio emosiynol arferol i fod yn rhiant, hyd at nodi a darparu'r gofal iawn ar yr amser iawn i'r rhieni hynny sydd ag anawsterau iechyd meddwl. Mae fy mhrofiad ymwelydd iechyd cynharach wedi bod yn amhrisiadwy o fewn y rôl hon ac mae gwybod bod fy rôl yn cael ei gwerthfawrogi'n eang yn gwneud y swydd yn llawer mwy gwerth chweil.

“Rwy’n fam i ddau o blant ac wedi cael yr hyblygrwydd i reoli fy amser rhwng gwaith a chartref. Rwyf wrth fy modd yn cerdded ym Mannau Brycheiniog a chyflymder y bywyd y mae hyn yn ei gyflwyno - mae fy lleoliad cefn gwlad yn berffaith ar gyfer hyn!

“Os ydych chi’n gwerthfawrogi gweithio ar y cyd, lle mae rôl unigryw pob gwasanaeth ar draws y llwybr gofal iechyd meddwl amenedigol yn cael ei gydnabod a’i weld fel rhan o’r weledigaeth genedlaethol ehangach o fod eisiau i bob unigolyn dderbyn y gofal cywir ar yr amser cywir a chan y bobl iawn, yna Cymru yw’r lle i chi.”

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a polisi cwcis